Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė

Dokumentų saugojimas viena iš mūsų teikiamų paslaugų. Dokumentus saugome vadovaujantis bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę.

Aktuali redakcija: Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100.  ( 2014 m. lapkričio 6 d.)

Parsisiųsti: Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (pdf)

1. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (toliau – Rodyklė) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, valstybės įgaliotų asmenų (toliau – įstaigos) dokumentų, sudaromų vykdant vidaus administravimo ir kitas bendrąsias funkcijas, saugojimo terminus. Rodyklėje nustatyti minimalūs saugojimo terminai taikomi ir nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų veiklos dokumentams, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai. Rodyklėje nenurodytų dokumentų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi. (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. (1.3E)VE-52 redakcija)

2. Šioje Rodyklėje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme ir kituose atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3. Rodyklėje nustatyti minimalūs dokumentų saugojimo terminai taikomi ir anksčiau sudarytiems dokumentams, kurių saugojimo procesas tęsiasi. Rodyklėje nustatytus minimalius dokumentų (tarp jų ir anksčiau sudarytų, kurių saugojimo procesas tęsiasi) saugojimo terminus dokumentų saugotojas gali pratęsti, atsižvelgdamas į savo ir kitų susijusių asmenų prievoles ir teisėtus interesus.

4. Įstaigos dokumentus priimantis valstybės archyvas, atsižvelgdamas į dokumentuose užfiksuotos informacijos išliekamąją vertę, gali nuspręsti priimti nuolat saugoti įstaigos konkrečius dokumentus ar jų nepriimti.

Dokumente rasite archyvinių dokumentų saugojimo terminus. T.y.: personalo dokumentų saugojimo terminus, buhalterinių dokumentų saugojimo terminus, ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentų terminai, trumpo saugojimo dokumentų terminai. Reikia paminėti, kad konfidencialus dokumentų saugojimas yra viena iš mūsų teikiamų paslaugų kuriomis mes specializuojamės.

Raktažodžiai – dokumentų saugojimo terminai 2016, dokumentų saugojimo terminų rodyklė